Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecko-hodowlana w latach 1998-2008

Koło łowieckie prowadzi swoją działalność na trzech obwodach łowieckich zaliczanych do kategorii (bardzo słaby) leżących w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Kańczuga.

Obwód łowiecki nr 35 o powierzchni 6 388 ha, w tym 245 ha gruntów leśnych i ok. 1770 ha powierzchni wyłączonej z gospodarki łowieckiej, obecnie gospodarzem obwrodu jest Mieczysław Tarczydło. Cechą charakterystyczną tego obwodu jest z jednej strony teren bardzo pofałdowany, o dużej liczbie ugorów, potoków porośniętych samosiewami drzew i odrostów krzewów, co stwarza idealne warunki dla bytowania m.in. dzików, jeleni, sarny czy lisów, a z drugiej strony tereny o wysokiej kulturze rolnej czego efektem są coraz większe szkody w uprawach rolnych na terenach gdzie do tej pory zjawisko to nie występowało. W obwodzie tym koło posiada 5 paśników, 20 ambon, 68 lizawek, 2 ha poletek żerowo-zgryzowych. W okresie jesienno-zimowym koło wykłada ok. 7 ton karmy soczystej, 7 ton karmy treściweji ok. 200 kg soli.

Obwód łowiecki nr 36 o powierzchni 5 382 ha, w tym 69 ha gruntów leśnych i ok. 1 219 ha pow. Wyłączonej z gospodarki łowieckiej, obecnie gospodarzem obwodu jest kol. Władysław Płocica. W obwodzie tym koło posiada 5 paśników, 50 lizawek, 4 ambony 1,8 ha poletek łowieckich. Cechą charakterystyczną tego obwodu jest duża kultura rolna, a role remiz śródpolnych spełniają plantacje malin, porzeczek oraz sady owocowe. W okresie jesienno-zimowym koło wykłada ok. 6 ton karmy soczystej, 5 ton treściwej i ok. 200 kg soli.

Obwód łowiecki nr 42 o powierzchni 5 455 ha, w tym 965 ha gruntów leśnych, obecnie gospodarzem obwodu jest kol. Rafał Zygmunt. W obwodzie tym koło posiada 12 paśników, 120 lizawek, 27 ambon, trzy poletka o łącznej powierzchni 4 ha oraz pas zaporowy 0,2km. Cechą charakterystyczną obw. 42 jest bardzo duża ilość ugorów i nowych ogrodzonych zalesień, co w skali całego obwodu wynosi ok. 1 317 ha gruntów’ wyłączonych z gospodarki łowiecko-hodowlanej. Mocno pofałdowany teren oraz pozostawione nieużytki rolne stały się ostoją m.in. dla dzików i jeleni wyrządzających duże szkody w uprawach rolnych, za które koło zmuszone jest w ostatnich latach wypłacać coraz większe odszkodowania rolnikom za poniesione straty. Aby zminimalizować szkody koło dodatkowo w obw. 42 wykłada ok. 16 ton karmy soczystej, 5 ton treściwej i ok. 300 kg soli.

Koło w ramach programu poprawy bytowania zwierzyny drobnej prowadzi coroczną introdukcje bażanta, jak również w znacznym stopniu ogranicza populacje lisa poprzez intensywny odstrzał drapieżnika oraz walkę z kłusownictwem. Nie zapomina również o zwierzynie drobnej w okresie zimowym, budując podsypy dla ptactw a i prowadząc dokarmianie.

Oprócz działalności hodowlanej wykonywane są polowania i pozyskiwanie zwierzyny co przedstawiają poniższe tabele wr poszczególnych obwodach w minionym dziesięcioleciu.

Koło ponosząc coraz większe koszty utrzymania w ostatnich latach zmuszone jest do sprzedaży polowań dla myśliwych zagranicznych. Corocznie przeprowadzane są też szkolenia z zakresu bezpieczeństw a oraz przystrzeliwania broni, jak również przypominane są zasady etyki łowieckiej.

Koło Łowieckie „Szarak” ma charakter otwarty, o czym świadczy coroczny napływ nowych kandydatów na myśliwych. Koło współpracuje również ze wszystkimi jednostkami administracji terenowej i Lasów Państwowych. Kierownicy tych organów są najczęściej sympatykami łowiectwa i przyjaciółmi myśliwych, służą czynną pomocą w organizacji imprez okolicznościowych o charakterze lokalnym i regionalnym. Wielu członków koła aktywnie pracuje na rzecz środowiska pełniąc funkcje w organach samorządu terytorialnego.

Jan Zygmunt